Tvari plėtra

„LITCON“  įdiegta integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistema , atitinkanti tarptautinių standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

„LITCON“  taiko ir nuolat tobulina funkcionuojančių procesų vadybą, remiantis bendrovėje įdiegta integruota aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistema. Tuo siekiama, kad bendrovės klientams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos ir prekės mažiausiais kaštais, o bendrovės veiklos įtaka aplinkai būtų nuolat analizuojama siekiant nuosekliai mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai. 

Bendrovės vadovybė nustatė teikiamų paslaugų ir produktų kokybės kontrolės ir procesų vadybos priemones, kad procesų vadyba būtų efektyvi, joje galėtų dalyvauti atsakingi ir susiję darbuotojai, būtų keliami ir įgyvendinami atitinkami kokybės ir aplinkos apsaugos tikslai, kad kokybės ir aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimas apimtų visą vadybos sistemą. 

Bendrovės vadovybė, paskyrusi Vadovybės atstovą kokybei ir aplinkos apsaugai ir suteikusi jam visus reikiamus įgaliojimus valdyti bei koordinuoti bendrovėje įdiegtą integruotą aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistemą, prisiėmė papildomus įsipareigojimus: 

• palaikyti atitinkamą infrastruktūrą,
• įtraukti visą personalą į kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos procesą,
• laiduoti kad visiems darbuotojams būtų prieinama su jų darbu susijusi informacija, sukurtos galimybės tinkamai atlikti deleguotas funkcijas ir patikėtus darbus,
• konstruktyviai dalyvauti atitinkamų procesų stebėjime, vertinime ir tobulinime.

Bendrovės padalinių vadovai ir kiti atsakingi darbuotojai, kurių atsakomybė ir įgaliojimai nustatyti veiklos procedūrose, pagal nustatytus ir susijusius su kokybės ir aplinkos apsaugos tobulinimo tikslais rodiklius, periodiškai stebi, matuoja ir analizuoja procesų funkcionavimo ir vadybos efektyvumą, procesų poveikį aplinkai ir integruotos vadybos sistemos tikslų įgyvendinimą bei, esant reikalui, inicijuoja procesų tobulinimą. 

Bendrovės vadovybė ir padalinių vadovai užtikrina, kad būtų sudarytos ir vykdomos tinkamos patalpų, technikos bei įrankių palaikymo veiksniame stovyje sąlygos ir prielaidos. Tai apima patalpų ir technikos einamąją priežiūrą ir remontą. 

„ LITCON“  Vadovybė ir padalinių vadovai užtikrina, darbuotojų darbui bei paslaugų teikimo procesams tinkamas ir saugias darbo sąlygas. Jos pilnai atitinka bendrovės ir LR įstatymų nustatytus bendruosius ir specialiuosius saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
Tel. +370 5 212 50 52  El.paštas: info@litcon.lt   Adresas: Miškinių g. 6B-1, LT-04132